The Montessori Place


English

 

 

The Montessori Place

 

The Montessori Place is deeply committed to the authenticity of its Montessori pedagogy and to the fulfilment of the Montessori continuum from birth through to adulthood.  In 2016 it opened the first Montessori adolescent programme in the UK.  This residential, land-based programme builds on the intellectual and moral independence acquired during the child’s Elementary years.

 

The 13-acre rural site offers the adolescents a series of environments prepared to meet their sensitivity for socio-economic independence and social justice.  Part university, part technical college, part sanatorium, part retreat, the Young People’s Community is home to a growing body of international students.

 

The school also serves children from the start of their life with groups for Parents as Guides, and Infant Community, two Children’s Houses and two Elementary Communities. These communities are split between two campuses in the south east of England. The town campus is a large Victorian house in Hove by the sea, and the country campus is located between Uckfield and Lewes in the historic county of Sussex.

 

 

 

 

Česky

 

The Montessori Place (Velká Británie):

www.themontessoriplace.org.uk

 

Posláním programu The Montessori Place je pokračovat v naplňování původního pedagogického záměru Marie Montessori od narození dítěte až po jeho dospělost.  V roce 2016 zde byl zahájen první program montessori ve Velké Británii pro dospívající.  Tento rezidenční program založený na zemědělské práci staví na duševní a morální nezávislosti, kterou si děti osvojí během 1. stupně základní školy.

 

Venkovský pozemek o rozloze asi 5 hektarů nabízí dospívajícím různá prostředí, která vyhovují jejich vnímání socio-ekonomické nezávislosti a sociální spravedlnosti.  Místo je částečně univerzitou, částečně technicky zaměřenou školou, částečně sanatoriem, částečně místem oddechu a místní komunita mladých lidí přijímá stále více studentů ze zahraničí.

 

Škola slouží dětem od narození a jsou zde skupiny:

-„Rodiče jako průvodci“

-Dětská skupina

-dvě třídy mateřské školy

-dvě třídy 1. stupně ZŠ

Tyto komunity žijí a pracují ve dvou areálech na jihovýchodě Anglie. Městský areál se nachází v obrovském viktoriánském domě v přímořském městě Hove a venkovský areál je v hrabství Sussex, mezi městy Uckfield a Lewes.

 

Deutsch

 

The Montessori Place (Großbritannien):

www.themontessoriplace.org.uk

 

Das Programm The Montessori Place ist bestrebt, die ursprünglichen pädagogischen Ansätze von Maria Montessori von der Geburt bis ins Erwachsenenalter fortzuführen.  2016 wurde das erste Montessori-Programm in Großbritannien für Jugendliche gestartet.  Dieses der landwirtschaftlichen Tätigkeit gewidmete Residenz-Programm baut auf der geistigen und moralischen Unabhängigkeit auf, die sich die Kinder während der 1. Grundschulstufe aneignen.

 

Das ländliche Grundstück mit etwa 5 ha Fläche bietet jungen Menschen verschiedene Umgebungen, die ihrer Wahrnehmung der sozioökonomischen Unabhängigkeit und der sozialen Gerechtigkeit entgegenkommen.  Der Ort gilt zum Teil als Universität, zum Teil als technisch orientierte Schule, zum Teil als Sanatorium oder Erholungsplatz und die hiesige Gemeinschaft junger Menschen heißt immer mehr Schüler aus dem Ausland willkommen.

 

Die Schule dient Kindern ab ihrer Geburt und es gibt hier Gruppen wie „Eltern als Begleiter“, „Vorschulkinder-Gemeinschaft“, zwei „Kinderhäuser“ sowie zwei „Gemeinschaften von kleinen Schülern“. Diese Gemeinschaften leben und arbeiten an zwei Orten im südöstlichen England. Das städtische Gelände befindet sich im großen Haus im viktorianischen Stil in der Seestadt Hove und das ländliche Gelände dann in der Grafschaft Sussex, zwischen den Städten Uckfield und Lewes.

 

 

 

 

Svenska

 

The Montessori Place (Storbritannien):

www.themontessoriplace.org.uk

 

Syftet med programmet The Montessori Place är att fortsätta uppfylla det ursprungliga pedagogiska syftet som Marie Montessori hade från att barnet föddes till att det blev vuxet.  År 2016 startades här det första Montessori-programmet i Storbritannien för ungdomar.  Detta program som har jordbruksarbete som grund baseras på psykiskt och moraliskt oberoende som barnen lär sig under de första åren på grundskolan.

 

Gården är cirka 5 hektar stor och erbjuder ungdomarna olika miljöer som hjälper dem att förstå social-ekonomiskt oberoende och social rättvisa.  Platsen är delvis ett universitet, delvis en skola med teknisk inriktning, delvis ett sanatorium, delvis en viloplats och lokala ungdomar hälsar hela tiden fler och fler studenter från utlandet välkomna.

 

Skolan är för barn sedan födseln och följande grupper finns: ”Föräldrar som guider”, småbarnsgrupp, två förskolor och två grupper för åldrarna 6-9 år.. Dessa verksamheter lever och arbetar på två områden i sydöstra England. Stadsområdet är i ett stort viktorianskt hus i den havsnära staden Hove och landområdet ligger i länet Sussex, mellan städerna Uckfield och Lewes.